1. Ana Sayfa
  2. Boşanma Davaları
  3. Boşanmak İstiyorum Nasıl Boşanılır?

Boşanmak İstiyorum Nasıl Boşanılır?


Eşler arasında var olan evlilik bağının eşlerden birinin talebiyle veya eşlerden ikisinin de kararıyla hâkim tarafından ortadan kaldırılmasına boşanma denir. Kişilerin boşanma profilleri farklılık göstermekle beraber boşanmanın zorlu bir süreç olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Aslında boşanmanın zorlu yanı manevi kısımda saklıdır. Gerekli protokoller ve yapılması gereken işlemlerse belli sırayla kolayca yapılabilir. Taraflar boşanma konusunda iyice düşünmelidirler ve en sonunda başka seçenek görmüyorlarsa boşanma sürecinden en az zararla kurtulacak yolları seçmelidirler.

Boşanma Davasında Tarafların Haklarının Korunması

Boşanma davalarında hakların korunabilmesi ve her iki tarafın yıpranmadan bu süreci atlatabilmeleri çok önemlidir. Ayrıca boşanma davalarında herkesten daha fazla etkilenen kişilerse şüphesiz çocuklar olmaktadır. Bu nedenle tarafların boşanma sürecini genel hatlarıyla bilmeleri, alternatif durumları öğrenmeleri ve alanında uzman bir avukattan destek almaları oldukça önemlidir.

Bu sayede haklarını ve izlenecek olan yolları daha iyi bilirler, süreçle ilgili kaygılarını çok daha rahat bir şekilde kontrol altına alabilirler. Çünkü boşanma süreci başlı başına yıpratıcı olan bir süreçtir. Kimse boşanmak için evlenmez.

Duygusal açıdan oldukça zor olan bu süreçte usullerle ve haklarla ilgili sıkıntılar yaşamak işleri daha da çıkmaza sokmaktan başka bir işe yaramaz. Atılan adımların doğru olması ve aslında herkesin kazandığı bir boşanma sonucunun yaşanması en çok istenen durumdur. Önemli olan hızlı ya da haksız bir boşanmanın gerçekleşmesideğil, önemli olan doğru ve adil bir boşanmanın geçekleşmesidir. Tüm bunlar da ancak sakinlik, sağduyu ve uzman kişi desteğiyle mümkün olabilir.

Boşanmak İçin Avukat Desteğine İhtiyaç Var Mıdır?

Boşanma türleri altında yatan nedenlere göre ve sürecin işlemesine göre farklılıklar gösterirler. Şiddetli geçimsizlik en genel olandır. Bunun yanında farklı özel sebeplerden dolayı açılan boşanma davaları olmakla birlikte bir de anlaşmalı yoldan yapılan boşanma davaları vardır.

Hangi tür boşanma davası olursa olsun aslında işlemlerin çoğu bir dilekçeyle ve protokolle halledilebilir. Ancak anlaşmalı boşanmalar dâhil olmak üzere boşanma sonucunda hak kaybı yaşamamak ve birden fazla davayla uğraşmamak için uzman avukat desteği alınmasında fayda vardır. Her iki tarafın ve varsa çocukların haklarının korunması çok önemlidir.

Boşanma sonucunda elde edilecek haklar ve yapılacak yükümlülüklerle ilgili çok küçük detaylar bile önemli olabilir. Tüm bu detayların belirlenmesi, protokolde doğru ve usule uygun olarak yer alması mühimdir. Buradan yola çıkılarak hem hak kaybı yaşamamak hem zaman kaybetmemek hem de süreci uzatmamak için avukat desteği her iki taraf için de avantaj sağlayan bir durum olmaktadır.

Hangi Sebeplerden Dolayı Boşanma Davası Açılabilir?

Boşanmak isteyen kişilerin akıllarını en çok meşgul eden soruların başında boşanma davasının gerekçesinin ne olması gerektiği konusu gelmektedir. Aslında gündelik hayatta kişiler arası sorunlar bellidir ancak bu sorunların hukuk kapsamında nasıl yer aldığı merak konusudur.

Boşanma davalarına bakıldığında üç tür genel başlık karşımıza çıkar. Bunlardan en bilineni şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılan boşanma davalarıdır. Şiddetli geçimsizlik türünün bir diğer ismi de genel boşanmadır. Bu türde davayı açan taraf kendisiyle ilgili bir kusur mevcut olmadığını, sorunun geçimsizlik olduğunu ispat etmek durumundadır. Bir diğer türse anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanmada her iki taraf hür iradesiyle boşanmayı beyan etmiş ve çocukların velayetinden mal paylaşımına dek tüm maddeleri karara bağlamışlardır.

Hazırlanan protokol sonrasında hâkim onayı ile boşanma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Son boşanma türüyse özel boşanma sebepleri kategorisinde yer alır. Bu sebepler arasında haysiyetsiz yaşam sürme, akıl rahatsızlığı, cana kast etme, zina, suç işlemiş olmak, altı aydan daha fazla süren terk durumu, onur kırıcı davranışlar benzeri durumlar yer alır.

Bunlar bu zamana kadar kanunda karşılığı var olan konulardır. Ancak hayatın her anını daha doğrusu yaşanmamış her anı önceden belirleyebilmek mümkün değildir. Bazen taraflar için kanunda yer almayan durumlarla karşılaşma olayları gerçekleşebilir. Böyle durumlarda taraf ve şahit beyanlarına ve var olan konuya göre Yargıtay gerekli kararı vermektedir.

Boşanma Süreci Nasıl Başlar, İlerler ve Sonlanır?

Boşanmak için bir dilekçeyle boşanma sürecine başlanabilir. Dava açılması, dilekçe tebliği, sosyal ve ekonomik durum araştırması, ön inceleme duruşmasının olması, tanık dinlenilmesi, delil toplanılması ve ilgili beyanların sunulması ilk aşamada olan durumlardır.

İlk aşama sonrasında davaya göre gerekçeli kararın tebliğ edilmesi, temyiz mercii veya istinaf aşamaları gerçekleşebilir. Sonuç itibariyle ilgili karar kesinleşir ve boşanma süreci tamamlanır. Boşanma davası ister çekişmeli ister anlaşmalı açılsın her ikisi de Aile Mahkemesi’nde açılmaktadır. Ancak çekişmeli davalarda ilgili davaya bakmak için yetkili olacak olan mahkemelerle ilgili sınırlamalar söz konusudur. Çekişmeli davalarda davacı veya davalı tarafın yerleşim yerindeki aile mahkemesinde dava açılabilir. Bunun dışında son altı ayda ikamet edilen yerdeki aile mahkemesinde dava açılabilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında istenilen herhangi bir adliyede açılabilmektedir. Yani burada her iki tarafın ikametgâh yerleri önem taşımaz. Bunun yanı sıra anlaşmalı boşanmada çekişmeli davalarda olduğu gibi tebligat gönderme, ön inceleme araştırması, cevap dilekçesi ve buna benzer usuller uygulanmaz. Anlaşmalı boşanmalarda her iki tarafın ortak şekilde hazırladıkları protokol yine her iki tarafın imzasıyla tamamlanır ve aile mahkemesine hâkimine sunulur. İlgili hâkim usule ve kanuna uygun protokolü onaylayarak boşanma kararını verebilir.

Boşanma Sebebini İspatlamak Şart Mıdır?

Taraflardan bir tanesi boşanma davası açmışsa sunduğu dava dilekçesinde boşanmayla ilgili somut nedeni göstermek durumundadır. Boşanma nedenleri arasında şiddetli geçimsizlik kapsamı altında ele alınan genel nedenler olabilir. Bunun yanı sıra terk veya aldatma gibi özel nedenler de boşanma sebepleri arasında yer alır. Dava dilekçesinde gösterilen boşanma nedeninin ya da nedenlerinin yargılama esnasında ispatı gereklidir. Yani hem dava sebebi gösterilmeli hem de bu sebep doğrultusunda karşı tarafın kusuru ispatlanmalıdır. Aksi durumda boşanma davasının reddi söz konusu olabilir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi boşanma davasının türüne göre değişiklik gösterir. Anlaşmalı boşanma davaları daha kısa sürede sonuçlanan davalardır. Tek celsede anlaşma protokolü doğrultusunda dava sonuçlanır. Davanın karara bağlanması ise bir ay ile dört ay gibi bir süre aralığında olur. Ancak çekişmeli boşanma davalarında durum biraz daha karışıktır. Çünkü çekişmeli davalarda davanın durumuna göre dava süresi kısa olabilir ya da uzayabilir. Bunun yanı sıra çekişmeli davaların usulüne göre uygulanmasında pek çok aşama vardır. Tebligat yapılması, ön inceleme duruşması ya da karar duruşması gibi farklı aşamalar söz konusudur. Bu aşamalar başlı başına zaman odaklı olan aşamalardır.

Çekişmeli boşanma davalarında tanıkların dinlenmesi, kaç tanığın dinleneceği, tanıkların ikamet durumları, davete gelinip gelinmediği, farklı kurumlardan evrak istenmesi gibi farklı faktörler de söz konusudur. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında çekişmeli boşanma davalarının daha uzun sürede sonuçlandığı gerçektir. Bu süre ortalama olarak bir yıldan üç yıla kadar değişebilmektedir.

Davalara Katılmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davalarıyla ilgili merak edilenlerden bir diğeriyse tarafların duruşmaya katılmak zorunda olup olmadıkları konusudur. Bu durum da aslında boşanma davasının türüne göre değişiklik gösterebilir. Eğer taraflar anlaşmalı bir şekilde boşanıyorlarsa o zaman her iki tarafın da duruşmaya katılması tavsiye edilir. Çünkü hâkim her iki tarafa da boşanma talebiyle ilgili özgür iradeye sahip olup olmadıklarını sormaktadır. Tabi vekâlet verilen bir avukat söz konusuysa taraflar duruşmaya katılmayabilirler. Ancak duruşmaya katılmaları davanın kısa sürede sonuçlanması açısından daha uygundur.

Çekişmeli boşanma davalarındaysa durum biraz da ispat odaklıdır. Taraflar dilekçelerle öne sürdükleri gerekçeleri hâkim önünde tartışırlar ve delillerini sunarlar. Çekişmeli davalarda tazminat, velayet, nafaka gibi pek çok konunun tartışıldığı bir gerçektir. Bu nedenle taraflar duruşmaya katılırlar. Ancak bu dava türünde de dava bir avukat aracılığıyla yürütülüyorsa tarafların duruşmaya katılma zorunlulukları yoktur. Avukatlar tarafların beyanlarını sunarak, deliller kapsamında tartışmayı sürdürebilirler. Unutulmaması gereken nokta şudur ki; ister anlaşmalı ister çekişmeli boşanma davası olsun eğer taraflar avukat tutmamışlarsa o zaman dava duruşmasına bizzat katılmakla yükümlüdürler. Davaya katılarak kendilerini savunmaları gerekmektedir.

Boşanma Davasında Uzman Avukat Desteği

Boşanma davalarında önemli olan hızlı boşanmak değil doğru bir şekilde boşanabilmektir. Her iki taraf da tüm haklarını alabilmelidir. Bunun yanı sıra çocuklar için verilen kararların doğru olması ve çocukların boşanma sürecinin olumsuz tarafından korunması da oldukça önemli bir noktadır. Boşanmak isteyen birisi bir dilekçeyle tüm süreci başlatabilir ancak sürecin iyi yönetilebilmesi için alanında uzman bir avukatın desteği gereklidir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Yorum Yap

Yorum Yap